Privacy Policy

Fotozoet, gevestigd aan de Emminkhuizerberg 50, 3825 BH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.fotozoet.nl
Emminkhuizerberg 50
3825 BH Amersfoort
+31655117286
info@fotozoet.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotozoet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
•Voor- en achternaam
•Adresgegevens
•E-mailadres
•telefoonnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@fotozoet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotozoet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Fotozoet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Fotozoet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotozoet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fotozoet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fotozoet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. Fotozoet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en
deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat
we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotozoet en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotozoet.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fotozoet wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotozoet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotozoet.nl